Page 10 - BIHAMK auto 79
P. 10

BIHAMK SAOBRAĆAJNA PREVENTIVA
                                       Bosanskohercegovački auto-moto klub je uz
                                       podršku općine Vogošća od 21. do 25. oktobra
                                       2019. godine realizovao saobraćajno-preven-
                                       tivnu kampanju “Sigurni prvačići u saobraćaju”,
                                       s ciljem povećanja stepena sigurnosti učenika
                                       osnovnih škola, budućih samostalnih učesnika u
                                       saobraćaju. Kampanja je realizovana u svim os-
                                       novnim školama na području općine Vogošća (OŠ
                                       “Porodice ef. Ramić”, OŠ “Mirsad Prnjavorac”, OŠ
                                       “Zahid Baručija”, OŠ “Izet Šabić” i OŠ “Zajko De-
                                       lić”) i obuhvatila je sve učenike prvih razreda (njih
                                       oko 380).
                                       U okviru kampanje održana su predavanja sa pre-
                                       zentacijom, kojima su obrađena najznačajnija pi-
                                       tanja sigurnog kretanja djece u saobraćaju sa po-
                                       sebnim akcentom na njihovu vidljivost: kretanje
                                       trotoarom od kuće do škole, kretanje cestom koja
                                       nema trotoar, prelazak preko semaforizirane i ne-
                                       semaforizirane ceste, vožnja u javnim prevoznim
                                       sredstvima, vožnja automobilom i korištenje si-
                                       gurnosne autosjedalice, odnosno pojasa, kretanje
                                       u uslovima smanjene vidljivosti, vožnja biciklom,
                KAMPANJA                    korištenje kacige, itd.
                                       Edukativni segment kampanje upotpunjen je ra-
                                       dionicom u okviru koje su djeca refl ektirajućim
          “SIGURNI PRVAČIĆI                     trakicama u boji ukrašavala svoje ruksake, te po-
                                       djelom prigodnih poklona. Kampanju je podržala
                                       kompanija Lactalis BiH d.o.o. koja je u ovu svrhu
                                       donirala proizvode namijenjene djeci (bojanke,
            U SAOBRAĆAJU”                     sveske i čokoladno mlijeko), koji su zajedno sa
                                       ruksacima – vrećicama, koje je obezbjedio BIHA-
                                       MK, podijeljeni najmlađima.

                                        IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIJE

                                  ‘’NEKA GODINE


                              BUDU SAMO BROJ                               – VIDIM I VOZIM’’
                                          S obzirom da se 1. oktobar obilježava
                                          kao Dan starijih osoba, a 10. oktobar kao
                                          Dan vida, BIHAMK je u saradnji sa JP Ce-
                                          ste FBiH, u periodu od 0 . do 11. oktobra
                                          2019. godine realizovao akciju besplatnog
                                          pregleda vida pod nazivom ‘’ eka godine
                                          budu samo broj - idim i vozim’’.
                                          Akcija besplatne kontrole vida realizo-
                                          vana je u Sarajevu u saradnji sa optikom
                                          Salihbegović, u Mostaru u saradnji sa op-
                                          tikom Provizion i Tuzli u saradnji sa opti-
                                          kom Iris. Pored pregleda vida, učesnicima
                                          akcije podijeljeni su i informativno-edu-

         10  BIHAMK AUTO 10/2019
            BIHAMK AUTO 10/2019
         10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15