Page 3 - BIHAMK auto 79
P. 3

UVODNIK

                          Iz Miholjskog ljeta                          PIŠE: AMER OBRADOVIĆ


                          u zimske gume

                          Miholjsko ljeto ove godine nije iznevjeri- OKTOBAR NAS JE RAZMAZIO
                          lo. Sunčani dani. Priroda se igra i iz svoje  I USPAVAO. ALI VOZAČE
                          kolekcije izvlači kompletan spektar boja.  NE ČEKA ZIMSKI SAN,
                          Pješaci na ulicama. Sve više i onih koji
                          sa slušalicama u ušima voze električ- NEGO AUTOMOBILE VALJA
                          ne romobile. ‘’Bablje ljeto’’, kako ga mi  PRIPREMITI ZA SEZONU KIŠA I
                          na ovim prostorima još zovemo, ili In- SNIJEGA KOJI NEZAOBILAZNO
                          dijansko ljeto kako ga zovu u Sjevernoj  DOLAZE. UPRAVO TESTOVI
                          Americi, o čemu je pjevao legendarni Jim
         Izdavač                              KOJE RADE NEZAVISNI
                          Morrison i njegovi Doorsi, donosi neku
         Bosanskohercegovački
                          posebnu i čarobnu atmosferu.Oktobar  EKSPERTI IZ UGLEDNIH
         auto-moto klub
                          nas je razmazio i uspavao. Ali vozače ne  INSTITUCIJA I NJIHOVI
         Za izdavača           čeka zimski san, nego automobile valja  REZULTATI NEŠTO JE ŠTO
                          pripremiti za sezonu kiša i snijega koji
         Elmedin Bajramović                        SVAKAKO TREBA UZETI KAO
                          nezaobilazno dolaze...
         Glavni urednik          Najveći i najrenomiraniji evropski au- PREPORUKU, TE UZ OSTALE
         Amer Obradović          to-moto klub, njemački ADAC je, u sa- SAVJETE, OVO JE VRIJEME
                          radnji sa drugim auto-moto klubovima  KADA SE AUTOMOBILI
         Urednik             (među kojima je i BIHAMK), uradio veliki  MORAJU NA NAJBOLJI NAČIN
         Admir Muharemović        test zimskih pneumatika. I rezultati te-
                          sta, koji bi trebali pomoći vozačima pri  PRIPREMITI ZA ZNATNO TEŽE
         Redakcija            odabiru zimskih guma, zaista su iznena- USLOVE NA CESTI OD OVIH
         Sena Zoranić-Hodžić (glavni   đujući. Naime, neki brendovi koji su ra- KAKVE SMO IMALI TOKOM
         koordinator i urednik za BIHAMK),  nije dominirali i imali odlične brojke, te
         Bisera Hašimbegović, Darko Omeragić i one marke koje su cijenjene kod naših  MIHOLJSKOG LJETA
                          kupaca, na testu su pokazali drugačije
         Dizajn
                          rezultate nego ranijih godina. Upravo  Vrijedi raditi jer – vrijedi biti član, su
         Mensur Muzurović
                          ovakvi testovi koje rade nezavisni ek- dva mota koja moraju ići zajedno.
                          sperti iz uglednih institucija i njihovi  Jim Morrison, čudak i genije koji je pje-
         Lektor
                          rezultati nešto je što svakako treba uzeti  vao o Indijanskom ljetu, je kao dijete
         Amila Selimović
                          kao preporuku, te uz ostale savjete, ovo  svjedočio jednoj saobraćajnoj u pustinji
         Štampa              je vrijeme kada se automobili moraju na  u Novom Meksiku, u kojoj su stradali
         SUTON              najbolji način pripremiti za znatno teže  lokalni Indijanci. Tada još kao dječak,
         Široki Brijeg          uslove na cesti od ovih kakve smo imali  smatrao je da su duše tih mrtvih Indija-
                          tokom Miholjskog ljeta.     naca “uskočile u njegovu”, te da su s njim
         Adresa redakcije         Tokom ovih prelijepih miholjskih dana,  ostale kroz život. To ga uvjerenje neće
         Skenderija 23, 71000 Sarajevo,  Bosanskohercegovački auto-moto klub  napustiti do smrti. Tek kada je nesretno
         Bosna i Hercegovina       dostigao je broj od 60.000 članova, čime  otišao u ‘’vječna lovišta’’, postalo je jasno
         tel:+387 33 212 770       je ostvarena rekordna masovnost kluba  da Jim Morrison pjesnik, fi lozof i glo-
         fax:+387 33 213 668       od njegovog osnivanja! U vremenu u ko- balna rock ikona. Njegova zaostavština
         e-mail: bihamkauto@bihamk.ba   jem je teško održati kvalitet i povjerenje,  sve je cjenjenija. Opet, lično, najviše po
         www-bihamk.ba
                          posebno raduje da se konstantno ulaga- čemu ga pamtim jest uvodna i završna
                          nje u inovacije i modernizaciju – na kra- scena u najvećem fi lmu o Vijetnamskom
         Revija BIHAMK AUTO je      ju ipak isplati! Impozantna brojka naših  ratu – Apokalipsa danas – kada Jim
         besplatna povlastica svih    vjernih članova zadatak je koji zahtjeva  Morrison pjeva This is the end... I kad je
                          još više angažmana i energije koji mora-
                                          otpjevao da je kraj, njegovo umjetničko
         članova BIHAMK-a         ju biti usmjereni na poboljšanje usluge.  djelo je tek počelo živjeti.
                                                 BIHAMK AUTO 10/2019 3
   1   2   3   4   5   6   7   8