Page 7 - BIHAMK auto 79
P. 7

EDUKACIJA
                          Slikovnica-bojanka                          “Dijete u saobraćaju”
    koja je korisnicima olakšala pristup svim informa-
    cijama i uslugama, BIHAMK je u ovoj godini prateći
    svjetske trendove otvorio digitalnu poslovnicu koja
    omogućava još jednostavnije učlanjenje i obnovu
    članstva. Iako BIHAMK nekoliko godina nudi op-
    ciju online učlanjenja, sada taj proces traje svega
    nekoliko minuta, a moguće ga je obaviti u svakom
    trenutku putem mobilnog uređaja ili računara.
    Postignuti rezultati su značajan poticaj da se u
    BIHAMK-u nastavi predano raditi na poboljšanju
    članskih pogodnosti prilagođavajući se potrebama
    svojih članova i motiv za budući rast i razvoj.

                          Bosanskohercegovački auto-moto klub  U navedenom edukativnom materijalu
                          svake godine organizuje niz saobraćaj- osnovna pravila ponašanja u saobraćaju
                          no-preventivnih aktivnosti, sa ciljem po- prezentirana su na prikladan i popularan
                          boljšanja stepena sigurnosti saobraćaja,  način, što će omogućiti da djeca predš-
                          smanjenja broja saobraćajnih nezgoda  kolskog i školskog uzrasta, uz pomoć
                          i posljedica koje se ogledaju u svakod- pedagoga i roditelja, steknu neophodne
                          nevnom stradanju ljudi, a posebno djece  navike sigurnog ponašanja u saobraćaju.
                          i mladih. U okviru navedenih aktivnosti
                          vrši se i besplatna podjela informativ- U publikaciji su obrađene slije-
                          no-edukativnog materijala djeci predš-
                          kolskog uzrasta, ali i učenicima osnovnih  deće teme:
                          škola. S tim u vezi, BIHAMK će u saradnji
                          sa JP “Ceste FBiH” Federacije BiH u na-   Saobraćajna abeceda;
                          rednom periodu odštampati novi tiraž    Kretanje pješaka: trotoarom,
                          redizajnirane slikovnice-bojanke “Dijete  pješačkom stazom i kolovozom;
                          u saobraćaju” koja je namijenjena sao-   Važni saobraćajni znakovi i
                          braćajnoj edukaciji djece.      pravila;
                                             Prelazak preko kolovoza;
                                             Obilazak prepreka na trotoaru;
                                             Opasnosti koje prijete u
                                             saobraćaju;
                                             Vezanje sigurnosnim pojasom i
                                             izlazak iz vozila;
                                             Vožnja autobusom;
                                             Lokacije za igranje;
                                             Kretanje u uslovima smanjene
                                             vidljivosti.
                                                 BIHAMK AUTO 10/2019HAMK AUTO 10/2019 7 7
                                                 BI
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12