Page 8 - BIHAMK auto 79
P. 8

ADAC-ov TEST ZIMSKIH GUMA         PREMIUM BRENDOVI
         IZGUBILI VODEĆE POZICIJE

          S obzirom da je zima na pragu i da većina vozača već počinje da razmišlja o zamjeni
           pneumatika na svojim vozilima, ADAC je u saradnji sa renomiranim evropskim
           autoklubovima (među kojima je i BIHAMK), u cilju olakšavanja izbora pri kupovini
                        proveo test zimskih pneumatika


         Prilikom odabira pneumatika vozači bi  lim putničkim vozilima, i većih dimenzija  S obzirom da je Sava Eskimo S3+ jedna
         pored fi nansijskog aspekta, trebali obrati- 205/65 R16C T, koji se uglavnom nalaze na  od najpopularnijih zimskih guma u našoj
         ti pažnju i na ostale faktore koji utiču na  kombi vozilima.   zemlji i cjenovno najpristupačnija nave-
         sigurnost kretanjatokom hladnih zimskih  U zimskom testu za manju dimenzi- šćemo postignute rezultate i ovog pneu-
         dana, kao što su uslovi korištenja oda- ju185/65 R15 T testirano je i upoređivano  matika.
         branog pneumatika, tip vozila na koje se  ukupno 16 modela zimskih pneumatika s  Sava Eskimo S3+ svrstana je u kategoriju
         postavljaju pneumatici, teren i podneblje  oznakom brzine T (do 190 km/h) koje se  pneumatika ocijenjenih ocjenom “zado-
         u kojem se najčešće vozi.    u principu stavljaju na manja, kompaktna  voljavajuće” s posebno dobrim rezultati-
                          putnička motorna vozila. Testiranje je za  ma na snijegu i ledu. Nešto lošiji rezultati
         16 modela            tri modela (Dunlop, Kleber i Pirelli) doni- na mokroj (ocjena “dobro”), ali znatno lo-
                          jelo ocjenu “vrlo dobar”, za deset mode- šiji na suhoj cesti(“zadovoljava”) umanjili
         Testiranje zimskih pneumatika obuhva- la ocjenu “dobar”, jedan model (Sava) je  su konačnu ocjenu pa je zbog toga Eskimo
         tilo je pneumatike iz trenutno dostupne  ocijenjen sa “dovoljan”, dok dva modela  S3+ završiona samom začelju.
         ponude na tržištui to pneumatike manjih  (Toyo i Davanti) nisu dobila preporuku za  U globalu možemo reći kako je Sava Eski-
         dimenzija, 185/65 R15 T, namijenjene ma- korištenje i ocijenjeni su sa “nedovoljan”.  mo S3+ zimska guma koja neće izdati, ali
          MICHELIN I GOODYEAR NISU USPJELI DOSEGNUTI NAJBOLJU

          OCJENU ZBOG LOŠIJIH PERFOMANSI NA SNJEŽNOJ PODLOZI


         8  BIHAMK AUTO 10/2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13