Page 10 - BIHAMK_auto-82
P. 10

ADAC I BIHAMK PROLJETNI TEST DJEČIJIH AUTOSJEDALICA

      Samo jedna      sjedalica      dobila      odlične ocjene      Ove godine testirani su svi   ključnih faktora kada je u pitanju sigurnost  su najgorom mogućom ocjenom – “loše”,
                       djeteta u motornom vozilu. Samo kada di- prva zbog neučinkovite zaštite od frontalnog
      elementi bitni za izbor najkva-
                       jete sjedi u udobnom i opuštenom položaju,  udara (pukla kopča integrisanog pojasa), a
      litetnijih sjedalica – sigurnost,  pojasevi i bočna zakrilca mogu razviti svoj  druga zbog sadržaja štetnih materija u tka-
      jednostavnost korištenja, er-  puni zaštitni potencijal. Pored toga, neo- nini presvlake.
                       phodno je da dijete ima potreban prostor, i
      gonomija i štetnost materijala  u slučaju kad je „krupnije“.   Kriterij sigurnosti
      ugrađenih u sjedalicu      Pored navedenog, i ove godine izvršena je  Uzmu li se u obzir posebni kriteriji, tad
                       kontrola štetnih materija dijelova autosjeda- dvanaest sjedalica odskače kada je riječ
      Kada prevozite dijete u vozilu, bez obzira  lice, s kojim dijete dolazi u kontakt. Obzirom  o sigurnosti koja je u njihovom slučaju na
      na brzinu kojom se krećete i dužinu vožnje,  da dijete provede dosta vremena u autos- maksimalnom nivou. Riječ je o sjedalica-
      ispravno smještanje djeteta u odgovarajuću i  jedalici, nedozvoljene materije ugrađene u  ma istih proizvođača: Bébé Confort Coral i
      adekvatno postavljenu autosjedalicu je oba- autosjedalice mogu dovesti do štetnih pos- Coral + FamilyFix3, Maxi-Cosi Coral i Coral
      vezno jer je to jedini sistem pasivne sigurn- ljedica po zdravlje. + FamilyFix3, Silver CrossDream i Dream +
      osti koji može zaštititi dijete u slučaju naglog  Čišćenje je vrlo bitna stavka kod  Dream i-Size Base, Nuna Pipa Next i Next +
      kočenja ili saobraćajne nezgode. S obzirom  autosjedalica. Ukoliko nije jednostavno  Pipa Next Base, Joie i-Snug i i-Snug + i-Base
      da se na tržištu može naći veliki broj autos- skinuti presvlake na autosjedalici, nije je  Advance, Besafe iZi Twist i iZi Twist B
      jedalica, a kako bi roditeljima olakšali posao  moguće u potpunosti ni očistiti, to takođe  koje pružaju maksimalnu zaštitu u slučaju
      pri odabiru odgovarajuće, ADAC je u sa- može dovesti do zdravstvenih problema  sudara.
      radnji sa nekoliko evropskih auto klubova,  kod djeteta.     Bébé Confort Coral i Coral + FamilyFix3,
      uključujući i BIHAMK, i ove godine proveo             Maxi-Cosi Coral i Coral + FamilyFix3, Silver
      opsežno testiranje dječijih autosjedalica. Imamo pobjednika,   CrossDream i Dream + Dream i-Size Base,
      Testirane su ukupno 33 dječije autosjedalice ali i dva gubitnika Nuna Pipa Next i Next + Pipa Next Base, Joie
      svih pettežinskih grupa, u skladu sa stepe- Testiranje je pokazalo kako je ovog puta  i-Snug i i-Snug + i-Base Advance namijen-
      nom tjelesnog razvoja djeteta, od onih na- samo jedna autosjedalica zaslužila najvišu  jene su djeci od 40 do 85 centimetra visine
      mijenjenih najmanjima, tek rođenoj djeci,  ocjenu “odličan”, ali je čak 22 modela autos- ili do otprilike godinu i po dana, namještaju
      do autosjedalica namijenjenih starijoj djeci.  jedalica dobilo preporuku kluba sa zasluže- se u smjeru suprotnom od smjera vožnje te
      Na testu se nije ispitivalo samo da li sjedalice  nom ocjenom “vrlo dobar”. Osam sjedalica  nude vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontal-
      odgovaraju zakonskim obavezama, već su  dobile su srednju ocjenu “dobar”, jedna  nom sudaru, dok je pri bočnom udaru rizik
      se u obzir uzimali kriteriji poput sigurnos- jedva prolaznu ocjenu “zadovoljavajuće”  nešto malo veći. Kod Silver Cross proizvoda,
      ti, jednostavnog korištenja, ergonomije, te  (Osann Flux Plus), dok su preostale dvije au- kao i kod Bébé Confort Coral, i kod Ma-
      štetnost sastava materijala od kojih su iz- tosjedalice (Tex Baby Eris i-Size i Babyauto  xi-Cosi Coral izvrsno se može namjestiti i
      rađene sjedalice.        Buddy i-Size) pale na testiranju i ocijenjene  pojas kojim ćete vezati dijete prilikom stavl-
      Sigurna dječija autosjedalica maksimalno će
      zaštititi dijete prilikom naglih usporavanja
      uzrokovanih naglim kočenjem ili sudarom,
      posebno od prednjeg (frontalnog) i bočnog
      udara, pa tako svesti rizik od povreda na mi-
      nimum.
      Brojne studije su pokazale da se dječija au-
      tosjedalica često postavi nepropisno, odnos-
      no pogrešno, što pri kočenju ili sudaru može
      uzrokovati ozbiljne povrede kod djece. Jed-
      nostavnost postavljanja i montiranja raz-
      likuje dobru od loše autosjedalice, utiče na
      njenu funkciju, pa samim tim i na rizik po-
      vrede djeteta.                                   Viša djeca skučena u
      Ergonomičnost autosjedalice jedan je od  Raspadanje kopče kod Tex Baby Eris i-Size Bébé Confort Beryl

      10  BIHAMK AUTO 06/2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15