Page 11 - BIHAMK_auto-82
P. 11

janja u sjedalicu, a i stabilnost sjedalice pri-
      likom njezina namještanja na sjedalo auto- Rizik od pogrešne montaže
      mobila je veoma dobra. Besafe iZi Twist i iZi  U kriteriju jednostavnosti korištenja nije
      Twist B, namijenjeni za djecu od 40 do 105  bilo apsolutno loših kandidata s najnižom
      centimetra ili do otprilike 4 godine, također  ocjenom, ali su se modeli Osann Flux Plus,
      nude izuzetnu sigurnost i dobro namještanje  Bébé Confort Beryl i identično dizajnirani
      pojasa.             Maxi-Cosi Beryl pokazali kao najkompliko-
      S druge strane, kad je riječ o sigurnosti, na  vaniji za postavljanje i rukovanje i zaradili
      dnu ljestvice se našao na našem tržištu po- jedva prolaznu ocjenu. Pored navedenog
      prilično nepoznat proizvod, Tex Baby Eris  minusi su, između ostalih, povećan rizik
      i-Size, namijenjen za djecu do 4 godine. Ova  od pogrešne montaže te komplikovano za-
      autosjedalica je u potpunosti zakazala na  kopčavanje pojasa.
      testu posebno kod frontalnog udara, pa se             Maxi-Cosi Beryl ugrađen na stražnje sjedište vozila
      nikako ne može preporučiti.   Važni i materijali
                       I za kraj, posljednji kriterij – količina štet- njem odabrane autosjedalice. Ispravna in-
      Jednostavnost rukovanja i    nih materijala upotrijebljenih pri izradi auto  stalacija je neophodna za maksimalnu zašti-
      ergonomičnost          sjedalice – 22 modela autosjedalica su ov- tu djece u saobraćajnoj nezgodi. Apsolutno
      Samo ispravno instalirana autosjedali- dje dobili visoke ocjene “odličan”, što znači  se uvjerite da su pojasevi čvrsto zategnuti i
      ca može zaista zaštititi svoje putnike, pa je  da je kontaminacija uglavnom vrlo niska,  da je sjedalica u stabilnom položaju. Tako-
      jednostavna upotreba vrlo važan kriterij u  odnosno štetnih sastojaka ili nema ili su u  đer, pojasevi i nasloni se trebaju redovito
      procjeni kvaliteta autosjedalica. Stoga je od  minimalnim količinama. Kod 9 modela ta  prilagoditi veličini kako dijete raste.
      presudnog značaja da sjedalica bude jed- ocjena je nešto niža – „vrlo dobar”, što znači  Naravno, bilo koja autosjedalica bolja je od
      nostavna za instalaciju, a broj koraka pri in- da otkrivene koncentracije štetnih materija  nikakve. Uostalom, ona je i obavezna prema
      staliranju minimalan.      koje vrlo vjerovatno neće predstavljati ne- Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama
       MA
       MAKSIMALNA ZAŠTITAKSIMALNA ZAŠTITA SIGURNA DJEČIJA AUTOSJEDALICA MAKSIMALNO ĆE ZAŠTITI SIGURNA DJEČIJA AUTOSJEDALICA MAKSIMALNO ĆE ZAŠTITI
        DIJETE PRILIK
        DIJETE PRILIKOM NAGLIH USPORAVANJA UZROKOVANIH NAGLIM KOČENJEM ILI OM NAGLIH USPORAVANJA UZROKOVANIH NAGLIM KOČENJEM ILI
        SUDAROM, POSEBNO OD PREDNJEG (FRONTALNOG) I BOČNOG UDARA, PA TAKO AROM, POSEBNO OD PREDNJEG (FRONTALNOG) I BOČNOG UDARA, PA TAKO
        SUD
                   SVESTI RIZIK OD PO
                   SVESTI RIZIK OD POVREDA NA MINIMUMVREDA NA MINIMUM
      Iznenađujuće, ni jedna se autosjedalica nije  posredan rizik za djecu. koji propisuje obavezu korištenja dječje au-
      isticala u uporednom testu jednostavnosti  Ispitivanjem „Mifold Hifold Fit and Fold Bo- tosjedalice u automobilu kako bi dijete bilo
      korištenja. Najbolje rezultate u ovom krite- oster“ otkrivena je manja količina plastifi ka- što sigurnije u saobraćaju. Djeca koja u vo-
      riju postigle su autosjedalice Bébé Confort  tora, stoga je sjedalica ocijenjena ocjenom  zilu nisu propisno vezana u odgovarajućoj
      Core i Core Pro, kao i Maxi-CosiCore i Core  „dobar“ za štetne materije, što nije uticalo na  autosjedalici, imaju sedam puta veće izgle-
      Pro jer su pri ispitivanju pokazale dobro ili  ukupnu preporuku. de da u slučaju saobraćajne nesreće zadobi-
      izvrsno namještanje pojasa, stabilnost sje- Tkanina presvlaka kod Babyauto Buddy  ju ozbiljne, pa i po život opasne povrede od
      dalice u automobilu, jednostavno zakopča- i-Size sadrži usporivač plamena u količi- djece koja se prevoze u sjedalici i u njoj su
      vanje, jednostavnu montažu, lako razumlji- nama koje prelaze granice utvrđene Direk- pravilno vezana.
      va uputstva i upozorenja.    tivom 2014/79 / EU koje se primijenjuju na
      Kriterij za ergonomski test uključuje sjedište,  dječje igračke. Za štetne materije ocijenje- Roditelji ne smiju zaboraviti da dječi-
      mjesto za sjedenje i udobnost za dijete, kao i  na je sa “nezadovoljavajuće”. Budući da se  ju autosjedalicu treba koristiti uvijek
      prostor u vozilu koji zahtjeva DSS. Autosje- ne može nadoknaditi boljim ocjenama u  i bez izuzetka, pa čak i na najkraćem
      dalica Chicco Fold&Go i-Size ostvarila je na- drugim kriterijima, slaba ocjena u pregledu  putovanju. Statistika pokazuje kako
      jbolje rezultate po ovom kriteriju i zaslužila  štetnih materija direktno utiče na preporuku  se najveći broj saobraćajnih nesreća
      ocjenu “odličan”. 30 modela DSS postigli su  kluba.        i događa upravo na kratkim relaci-
      „vrlo dobre“ ocjene za ergonomiju, dok su
      Bébé Confort Beryl i identično dizajnirani Sjedalica uvijek i svuda jama unutar nekoliko kilometara od
      Maxi-Cosi Beryl dobile ocjenu „dobar“. Preporuka Bosanskohercegovačkog au- kuće. Držanje djeteta u rukama nije
                                        siguran način putovanja, jer prilikom
      Dvije najlošije rangirane autosjedalice, Bébé  to-moto kluba roditeljima, vozačicama i vo- sudara pri brzini od samo 50 km/h
      Confort Beryl i i Maxi-Cosi Beryl, pokazali  začima, je da prije kupovine dječje autosje- dijete teško 5 kilograma postaje teš-
      su lošije ocjene u skoro svim podkriterijima.  dalice prikupe sve potrebne informacije o  ko 20 puta više ili čak 100 kilograma
      Tako, ukoliko želite instalirati ove sjedalice u  dostupnim proizvodima i uvjere se u njihov  i ne postoji mogućnost da ga zadržite
      vašem vozilu, za nju ćete trebati veći prostor  kvalitet. Pored prikupljenih informacija koje  u naručju. Saobraćajne nesreće jedan
      u vozilu kako zbog njenih dimenzija, tako i  se odnose na sigurnost autosjedalice, prili- su od glavnih uzroka smrti djece is-
      zbog prostora za djetetove noge. Pored toga,  kom kupovine na licu mjesta treba provjeriti  pod 14 godina, a procjenjuje se da bi
      navedene sjedalice su poprilično tijesne za  i kompaktnost potencijalne dječije sjedalice  80 posto djece preživjelo ili izbjeglo
      veću djecu, prostor za noge je ograničen, pa  u odnosu na vozilo u kojem bi se ona nala- ozbiljnije povrede da su bili vezani u
      su ove autosjedalice dobile završnu ocjenu  zila, o čemu takođe ovisi sigurnost djeteta.  odgovarajućoj sjedalici.
      “dobar” i po pitanju udobnosti. Nakon kupovine, upoznajte se sa rukova-

                                             BIHAMK AUTO 06/2020 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16