Page 12 - BIHAMK_auto-82
P. 12

BIHAMK SEKTOR ZA INFORMISANJE I DOKUMENTACIJU (SID)                   Smanjen br
                   Smanjen broj oj          saobr
          saobraćajnih nezgoda, aćajnih nezgoda,


            ali stanje i dalje loše!
            ali stanje i dalje loše!
       Prikupili smo statističke podatke od nadležnih institucija (FMUP, MUP RS, MUP Brčko Distrikta,
      MUP-ovi kantona, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS) o saobraćajnim nezgodama za 2019.
        godinu. Na bh. putevima dogodilo se ukupno 34.519 saobraćajnih nezgoda od kojih je 7.256
       saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povrijeđenim licima, te 27.263 saobraćajnih nezgoda sa
                         materijalnom štetom

      Brojke o saobraćajnim nezgodama u  započeo 2017. godine, nastavljen i tokom  Posljedice saobraćajnih
      odnosu na 2018. godinu ohrabruju. Na- protekle godine.      nezgoda
      ime, tokom protekle godine registrova- Najveći broj saobraćajnih nezgoda na po-
      no je 2.153 ili, izraženo u procentima,  dručju Federacije BiH u 2019. godini do- U protekloj godini, u saobraćajnim nezgo-
      5,87% manje saobraćajnih nezgoda.  godio se na području Kantona Sarajevo  dama u Bosni i Hercegovini život je izgu-
      Broj saobraćajnih nezgoda sa poginu- (38,43%), zatim slijede Tuzlanski kanton  bilo 261 lice, 1.668 lica je teže povrijeđeno,
      lim/povrijeđenim/ozlijeđenim licima je  (13%), Zeničko-dobojski kanton (12,45%),  dok je 8.623 lica pretrpjelo lakše tjelesne
      smanjen za 238 ili 3,18%. Kada su u pi- Srednjobosanski kanton sa 11,5% itd.  povrede. Smanjenje ukupnog broja sao-
      tanju saobraćajne/prometne nezgode sa  Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u  braćajnih nezgoda, nažalost, nije dovelo
      materijalnom štetom, u protekloj godini  odnosu na 2018. godinu smanjen je u  do smanjenja broja teže povrijeđenih,
      registrovano je 1.915 nezgoda manje u  skoro svim kantonima, izuzev Hercego- koji je povećan za 15 lica, tj. za oko 1%.
      odnosu na 2018. godinu, odnosno 6,56  vačko-neretvanskog i Bosansko-podrinj- Broj lakše povrijeđenih je smanjen za 127
      %, što je djelimično posljedica i sve češće  skog kantona. Broj saobraćajnih nezgoda  lica, dok se broj poginulih u saobraćajnim
      upotrebe Evropskog obrasca za saobra- sa poginulim, teže i lakše povrijeđenim  nezgodama na bh. cestama smanjio za 16
      ćajne nezgode od strane vozača koji su  licima povećan je tokom protekle godine  lica, odnosno za 5,8%. Prosječna smrtnost
      učestvovali u saobraćajnoj nezgodi sa  u većini kantona. Tendencija pada sao- u saobraćajnim nezgodama u BiH iznosi
      manjom materijalnom štetom.   braćajnih nezgoda sa materijalnom šte- nešto više od 7 poginulih na 1.000 sao-
      Iz prethodno navedenih činjenica, za- tom je vidljiva u svim kantonima, a zna- braćajnih nezgoda. Tokom 2019. godine, u
      ključujemo da je trend smanjenja uku- čajan pad je uočen u Zeničko-dobojskom  saobraćajnim nezgodama u Federaciji BiH
      pnog broja saobraćajnih nezgoda koji je  kantonu sa oko 35%.   je poginulo 139 lica, što je za 2 lica manje,


        U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA TOKOM 2019. U BIH ŽIVOT JE IZGUBILO 261 LICE, OBRAĆAJNIM NEZGODAMA TOKOM 2019. U BIH ŽIVOT JE IZGUBILO 261 LICE,
        U SA
             DOK JE 10.291 ZADOBILO TEŽE ILI LAKŠE TJELESNE POVREDEDOBILO TEŽE ILI LAKŠE TJELESNE POVREDE
             DOK JE 10.291 ZA
      12  BIHAMK AUTO 06/2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17