Page 13 - BIHAMK_auto-82
P. 13

odnosno za 1,4% u odnosu na 2018. godi-            %52- 61 6$ 32*,18/,0
                           8.83$1 %52- 6$2%5$ü$-1,+
                                      3295,-(ĉ(1,0 2=/
      nu i predstavlja 53,2% od ukupnog broja  32'58þ-( 3520(71,+ 1(=*2'$ 61    /,&,0$ 262%$0$ %52- 61 6$ 0$7(5,-$/120 ã7(720
      poginulih u saobraćajnim nezgodama u
      BiH. U Distriktu Brčko tokom protekle go- )('(5$&,-$
                        %L+
      dine poginulo je 4 lica, dok se broj u Re- 5(38%/,.$
                        6536.$
      publici Srpskoj smanjio na 118 poginulih,
                        %5þ.2
      što je u odnosu na 2018. manje za 12 po- ',675,.7
      ginulih lica.           8.8312
      Ukoliko posmatramo naprijed navedene                   %52- 7(å(   %52- /$.ã(
      podatke, uočava se da je u Unsko-san-    8.83$1 %52- 61 %52- 32*,18/,+  3295,-(ĉ(1,+ 2=/  3295,-(ĉ(1,+ 2=/
                                    /,&$ 262%$
                        32'58þ-(               /,&$ 262%$  /,&$ 262%$
      skom kantonu došlo do značajnog po-

      većanja broja stradalih u saobraćajnim
                       )('(5$&,-$
      nezgodama. Povećan broj stradalih u  %L+
      saobraćajnim nezgodama se bilježi i u  5(38%/,.$
      Tuzlanskom, Posavskom, Zeničko-do- 6536.$
      bojskom kao i u Bosansko-podrinjskom  ',675,.7
                        %5þ.2
      kantonu, dok je u ostalim kantonima  8.8312
      primijećeno smanjenje broja stradalih u
                                 Posljedice saobraćajnih nezgoda
      saobraćajnim nezgodama.
      Uzroci i mjesto nastanka     češćih uzročnika saobraćajnih nezgoda;  dvojiti i vožnju na nedovoljnoj udaljenosti
                       slijede saobraćajne nezgode nastale pod  – odstojanju između vozila.
      Veliki broj saobraćajnih nezgoda na našim  uticajem alkohola i drugih opojnih sred- Najveći broj saobraćajnih nezgoda zabi-
      putevima, između ostalog, rezultat je ne- stava, zatim nezgode koje su rezultat rad- lježen je na ulicama u naselju (32,68%), a
      poštivanja saobraćajnih pravila i propisa,  nji vozilom u saobraćaju, te ostali uzroci  zatim na magistralnim cestama (22,67%),
      kao i niskog nivoa saobraćajne kulture ve- koji podrazumijevaju nepoštivanje sao- onda slijede lokalni (5,9%), pa regionalni
      ćeg broja učesnika u saobraćaju. braćajne signalizacije, nepovoljne uslove  putevi (5,3%), itd.
      Nepropisna brzina i brzina neprilagođena  na putu itd. Među pogreškama vozača u
      uslovima na putevima su jedan od naj- gradskim uslovima saobraćaja treba iz- Zaključak
                                       Posmatrajući i upoređujući podatke o broju
                                       saobraćajnih nezgoda i njihovim posljedi-
                                       cama u proteklih 17 godina, vidljivo je da
                                       je broj saobraćajnih nezgoda, kao i stra-
                                       dalih, u više navrata opadao i rastao, ali
                                       da je trend smanjenja broja saobraćajnih
                                       nezgoda i nastradalih lica započet tokom
                                       2017. godine, nastavljen i tokom 2019.
                                       godine. Tako se u posljednje tri godine broj
                                       saobraćajnih nezgoda smanjio za značajne
                                       5.024 nezgode, odnosno za 12,7%. Ono što
                                       je najznačajnije jeste da je sa smanjenjem
                                       broja saobraćajnih nezgoda došlo i do
                                       smanjenja fatalnih posljedica saobraćajnih
                                       nezgoda. U posljednje tri godine broj smrt-
                                       no stradalih lica u saobraćajnim nezgoda-
                                       ma u BiH smanjio se za 60 lica, odnosno za
                                       18,7%. Nažalost, broj teže povrijeđenih lica
                                       porastao je u protekle dvije godine za 3,7%.
                                       Imajući u vidu navedeno, bez obzira na
                                       činjenice da je tokom protekle godine
                                       smanjen broj saobraćajnih nezgoda, kao i
                                       broj poginulih u nezgodama, ipak se može
                                       zaključiti da je stanje drumskog saobraćaja
                                       u našoj zemlji i dalje nezadovoljavajuće i
                                       da se nalazimo pri samom vrhu ljestvice po
                                       smrtnosti u saobraćaju. Tako je tokom pro-
                                       tekle godine stopa smrtnosti u Bosni i Her-
                                       cegovini iznosila 74 poginula lica na milion
                                       stanovnika što je daleko od prosjeka u EU
        Broj poginulih lica/osoba u saobraćajnim/prometnim nezgodama po entitetima,
               distriktu, kao i kantonima u Federaciji BiH   (49 poginulih/milion stanovnika).

                                             BIHAMK AUTO 06/2020 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18