Page 14 - BIHAMK_auto-82
P. 14

BIHAMK AKTUELNO


          NASTAVLJENA IZGRADNJA DIONICA AUTOCESTE NA KORIDORU 5C
                                                 Zenica zaobilaznica

      Građevinari pobijedili koronu  ađevinari pobijedili koronu
      Gr       I dok su bh. građevinci neumorno radili na izgradnji novih dionica tokom prvog talasa koronavirusa koji je
        bh. ekonomiji nanio znatnu štetu, u toku su bile i tenderske procedure za još nekoliko značajnih dionica
                            autoceste


      Pandemija koronavirusa nije zaustavila izgradnju najvažnijih  ver – Mostar jug objavljena obavijest o nabavci za izgradnju.
      putnih pravaca u našoj zemlji, čak i u trenucima kada je saobra- Ova nabavka će se vršiti po principu žutog FIDIC-a uz elemente
      ćaj između gradova u BiH bio skoro u potpunosti obustavljen.  zelenog FIDIC-a kako bi se u pogledu konačne cijene izgradnje
      Ovo je nedavno potvrdio i federalni ministar prometa i komu- rizik investitora smanjio na minimum.
      nikacija Denis Lasić koji je rekao kako su aktivna sva gradili- Javno preduzeće Autoceste FBiH početkom juna je objavilo
      šta, navodeći ona glavna na dionicama autoceste A1 Vranduk  kako ovih dana pripremaju završnu dokumentaciju za novi in-
      – Ponirak, Ponirak – Vraca, Vraca – Donja Gračanica, Klopče  vesticioni ciklus „težak“ 850 miliona eura kojim će biti izgra-
      – Donja Gračanica, tunel Ivan, Buna – Počitelj i Počitelj – Zvi- đeno 50 kilometara autoceste u FBiH. Konkretno, ovaj novac
      rovići. Sveukupno se tokom koronavirusa u našoj zemlji gradilo  će biti potrošen na dionice autoceste od Ovčara prema Konjicu
      38 kilometara autoceste.             i tunel Prenj do izlaska iz Mostara prema krajnjem jugu Bosne i
      I dok su građevinci neumorno radili na izgradnji ovih dionica  Hercegovine. S tim u vezi, iz ovog Javnog preduzeća su od Vlade
      tokom prvog talasa koronavirusa koji je bh. ekonomiji nanio
      znatnu štetu, u toku su bile i tenderske procedure za još ne- FBiH tražili odobrenje za nastavak pregovora s evropskim ban-
      koliko značajnih dionica autoceste. U fokusu su bili tenderi za  kama, kao i dijelom s konzorcijem bh. banaka.
      izgradnju dionica Poprikuše – Nemila u dužini od 5,5 kilometa- U moru loših vijesti kojih smo se naslušali posljednjih mjeseci,
      ra, te Nemila – Vranduk (5,7 km), Tarčin – Ivan – LOT 1, Tarčin
      – ulaz u tunel Ivan (4,9 km), Kvanj – Buna (5,2 km) i sarajevsku
      zaobilaznicu (LOT 3B u dužini od 1,5 km).
      Pripreme za gradnju
      Pored ovih aktivnosti, tokom marta, aprila i maja trajale su pri-
      preme za gradnju dionica Putnikovo brdo – Medakovo u dužini
      od 8,5 km, Medakovo – Ozimice (21,7 km), Ozimice – Popri-
      kuše (12,8 km), Ovčari – Mostar sjever – Mostar jug, Mostar jug
      – Kvanj (9,2 km) i brze ceste Lašva – Nević Polje (LOT 1 Vitez
      – Nević Polje).
      Uz sve ovo vrijedi napomenuti da je krajem prošle godine za
      poddionice (tunel Prenj) u dužini od 12 kilometara i Mostar sje-
      14  BIHAMK AUTO 06/2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19