Page 15 - BIHAMK_auto-82
P. 15

PIŠE: DARKO OMERAGIĆ
                                        BH. GRAĐEVINARI GRAĐEVINARI
                                        BH.
                                        NE S
                                        NE SAMO DA AMO DA
                                        SU SE ODUPRLI
                                        SU SE ODUPRLI
                                        K
                                        KORONAVIRUSU, ORONAVIRUSU,
                                        NEGO SU USRED D
                                        NEGO SU USRE
                                        PANDEMIJE DOSTIGLI ANDEMIJE DOSTIGLI
                                        P
                                 Most Svilaj
                                        NAJVIŠE CILJEVE I JVIŠE CILJEVE I
                                        NA
      dobra je da tokom koronavirusa nije bilo  presjeka promjenljjive visine, izvedena od
      otpuštanja radnika koji su angažovani  prednapregnutog betona. Srednji stubovi OBARALI REKORDEOBARALI REKORDE
      na izgradnji autocesta u FBiH. Štaviše,  su visine 60 i 80 metara. Temeljenje obje-
      u prvim mjesecima koronavirusa na tlu  kata je izvedeno na armirano-betonskim  zao je da je na izgradnji vijadukta bilo an-
      Bosne i Hercegovine čak 1.200 radnika  bunarima dubine 18 metara i prečnika 12  gažovano 120 radnika, uglavnom iz BiH,
      je svakodnevno obavljalo svoje poslo- metara. Vijadukt premošćuje Babinu rije- te da je ova građevina pokazatelj struč-
      ve kako bi naša zemlja što prije dobila  ku i lokalnu saobraćajnicu na visini od oko  nosti i spremnosti bh. radnika i za druge
      nove kilometre modernih saobraćajnica.  120 metara. Za izgradnju oba vijadukta  projekte.
      Ovi radnici su bili adekvatno zaštićeni,  utrošeno je više od 30.000 kubnih metara
      pa barem među onima koji su radili nije  betona, više od 5.200 tona armature i 687 Svilaj za 300 dana
      zabilježen nijedan slučaj zaraze korona- tona kablova za prednaprezanje. Također, bh. radnici su tokom koronavi-
      virusom.             „Na lijevoj strani autoceste u smjeru Ze- rusa kraju privodili i radove na izgradnji
      Bh. građevinari ne samo da su se oduprli  nica – Sarajevo, izveden je kao zasebna  zeničke zaobilaznice u dužini od oko 11
      koronavirusu, nego su usred pande-                  kilometara. Na trasi zeničke zaobi-
      mije dostigli najviše ciljeve i obarali                laznice se nalaze završena dionica
      rekorde. Najbolji primjer je vijadukt                 autoceste Drivuša – Klopče i pod-
      Babina rijeka koji se nalazi na pod-                 dionice u izgradnji Klopče – Donja
      dionici Klopče – Donja Gračanica.                   Gračanica i tunel Zenica – Donja.
      Sredinom maja izvršeno je spajanje                  Krenemo li u virtuelnu vožnju au-
      zvanično najvišeg vijadukta na Kori-                 tocestom koridora prema sjeveru,
      doru 5c, čija visina doseže 120 meta-                 vidjet ćemo da su i radovi na izgrad-
      ra od nivoa rijeke.                          nji mosta Svilaj na granici sa Hrvat-
      „Ovo je značajan dan jer završavamo                  skom pri samom kraju. Gradilište
      ovako jedan veliki objekat s velikim                 ovog mosta vrijednog 23,3 miliona
      rasponom na koridoru i vjerujem                   eura, sredinom aprila posjetio je
      da je svima značajno što pozitivnu                  ministar prometa i komunikacija
      priču privodimo kraju. Bilo je dosta                 BiH Vojin Mitrović, uvjerivši se da
      izazova, od temeljenja objekta, do                  su rokovi ispoštovani. Tokom nje-
      izgradnje stubova, a puno rada, truda i               gove posjete gradilištu rečeno je da
      muke tražila je i rasponska konstruk-                se tokom ljeta očekuje probno op-
      cija. Mislim da vijadukt Babina rijeka,  konstrukcija produžetak vijadukta u du- terećenje i tehnički prijem mosta nakon
      iako ima veliki raspon na širem području,  žini od 206 metara s rasponskom kon- kojeg bi most trebao dobiti dozvolu za
      nije neki mega projekat, ali sigurno je da  strukcijom od prednapregnutog betona  upotrebu. No, i kada bude izgrađen, na
      je za nas mega građevina“, kazao je glavni  oslonjenom na zajednički krajnji oslonac  njegovo korištenje ćemo još pričekati
      nadzorni inžinjer za objekat Enes Lakota. lijevog objekta vijadukta Babina rijeka te  jer je izgradnja graničnog prijelaza Svi-
      Vijadukt Babina rijeka sastoji se od dva  pet srednjih i krajnji stub“, naveli su iz Au- laj u vrijednosti od 18,7 miliona KM koji
      paralelna objekta pojedinačne dužine  tocesta FBiH.       je u nadležnosti Uprave za indirektno
      385 metara. Objekti imaju po tri raspo- Nakon ovog značajnog događaja, građe- oporezivanje BiH, počela tek sredinom
      na oslonjena na dva krajnja i dva srednja  vinci su nastavili s radovima na hidroizo- maja. Kako je saopćeno iz UIO BiH, rok
      stuba, a oba objekta su građena metodom  laciji mosta, ugradnji prijelaznih napra- za izgradnju ovog prijelaza je 300 dana.
      slobodne konzolne gradnje sa srednjim  va, izradi asfalta i montiranju zaštitnih  Radove na izgradnji ovog prijelaza izvode
      rasponom od 165 metara. Rasponska  ograda. Tehnički direktor ovog projekta  fi rme Niskogradnja Laktaši, Alfa Term iz
      konstrukcija je sandučastog poprečnog  iz kompanije Strabag, Vedran Avdić, ka- Mostara i Tehnoton iz Banja Luke.

        BEZ O
        BEZ OTPUŠTANJA RADNIKA TPUŠTANJA RADNIKA U MORU LOŠIH VIJESTI KOJIH SMO SE NASLUŠALI POSLJEDNJIH U MORU LOŠIH VIJESTI KOJIH SMO SE NASLUŠALI POSLJEDNJIH
         MJESECI, DOBRA JE DA TOKOM KORONAVIRUSA NIJE BILO OTPUŠTANJA RADNIKA KOJI SU CI, DOBRA JE DA TOKOM KORONAVIRUSA NIJE BILO OTPUŠTANJA RADNIKA KOJI SU
         MJESE
       ANGAŽOVANI NA IZGRADNJI AUTOCESTA U FBIH. ŠTAVIŠE, U PRVIM MJESECIMA KORONAVIRUSA, NGAŽOVANI NA IZGRADNJI AUTOCESTA U FBIH. ŠTAVIŠE, U PRVIM MJESECIMA KORONAVIRUSA,
       A
          NA
          NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE ČAK 1.200 RADNIKA SVAKODNEVNO JE OBAVLJALO TLU BOSNE I HERCEGOVINE ČAK 1.200 RADNIKA SVAKODNEVNO JE OBAVLJALO
         SV
         SVOJE POSLOVE KAKO BI NAŠA ZEMLJA ŠTO PRIJE DOBILA NOVE KILOMETRE MODERNIH OJE POSLOVE KAKO BI NAŠA ZEMLJA ŠTO PRIJE DOBILA NOVE KILOMETRE MODERNIH
                           S
                           SAOBRAĆAJNICAAOBRAĆAJNICA
                                             BIHAMK AUTO 06/2020 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20