Page 3 - BIHAMK_auto-82
P. 3

UVODNIK









                       Kako nas je                              PIŠE: AMER OBRADOVIĆ


                       Orwell pročitao




                                        I MI SMO U MA
                       Kad se objavila knjiga Hiljadu devetsto  I MI SMO U MAGAZINU GAZINU
                       osamdeset četvrta, dakle – 1949, nje- ODLUČILI DA OD OVOG UČILI DA OD OVOG
                                        ODL
                       nog autora Georga Orwella su smatrali
                                        BROJA BIHAMK AUTO OJA BIHAMK AUTO
                       čovjekom sa bujnom maštom. Njegova  BR
                                        OBJAVLJUJEMO SAMO U VLJUJEMO SAMO U
                       vizija i proročanstvo o Velikom bratu i  OBJA
                       rijaliti svijetu, te kuda će nas sve odve- DIGIT
                                        DIGITALNOM IZDANJU. ALNOM IZDANJU.
                       sti moderna tehnologija, postali su naša
                                        BEZ OBZIRA ŠTO ŽALIMO ŠTO ŽALIMO
                       stvarnost i prije nego što se očekivalo.  BEZ OBZIRA
                       Još kada nas je Koronavirus dodatno  ZA
                                        ZA STARIM NAČINOM STARIM NAČINOM
                       primorao na ostanak kod kuće, uz silne
                                        PRELISTAVANJA NOVINA, LISTAVANJA NOVINA,
                       ekrane koje koristimo, opsesija je posta- PRE
                                        MIRISOM ŠT
                       la sveprisutna! Taj majušni virus, osim  MIRISOM ŠTAMPE I SVEMU AMPE I SVEMU
                                        ONOME ŠTO SU NOVINE O SU NOVINE
                       što je paralizirao skoro čitavu planetu,
      Izdavač                              ONOME ŠT
                                        PREDSTAVLJALE KAO DSTAVLJALE KAO
      Bosanskohercegovački       ubrzao je i procese koji su virtualni svijet  PRE
      auto-moto klub          uveli u razne poslove, škole, fakultete... I
                                        NAVIKU I STIL ŽIVOTA, VIKU I STIL ŽIVOTA,
                       mi smo u magazinu odlučili da od ovog  NA
                                        DIGITALIZACIJA JE ALIZACIJA JE
      Za izdavača            broja BIHAMK AUTO objavljujemo samo  DIGIT
      Elmedin Bajramović        u digitalnom izdanju. Bez obzira što žali-
                                        NE
                       mo za starim načinom prelistavanja no- NEIZBJEŽNA ČINJENICA, IZBJEŽNA ČINJENICA,
                                        K
      Glavni urednik          vina, mirisom štampe i svemu onome što  KOJA OPET NUDI NEKE OJA OPET NUDI NEKE
      Amer Obradović          su novine predstavljale kao naviku i stil  DRUGE I INO
                                        DRUGE I INOVATIVNIJE VATIVNIJE
                       života, digitalizacija je neizbježna činje-
                                        MOGUĆNOSTI
      Urednik              nica, koja opet nudi neke druge i inova- MOGUĆNOSTI
      Admir Muharemović         tivnije mogućnosti. Tako će se u novin-
                       skom digitalnom izdanju magazina ubu- simo i statističke podatke o nesrećama: i
      Redakcija             duće moći gledati video, također prostor  zbog Korone je na bosanskohercegovač-
      Sena Zoranić-Hodžić (glavni    nije ograničen (u ovom broju donosimo  kim cestama u mjesecu martu i aprilu
      koordinator i urednik za BIHAMK),  46 stranica, 10 više nego ranije), a po prvi  2020. godine znatno opao broj saobra-
      Bisera Hašimbegović, Darko Omeragić
                       put ćemo imati i moderno online preli- ćajnih nezgoda – za čak 33,4% u odnosu
                       stavanje sadržaja BIHAMK AUTO-a. na prethodnu godinu. U navedenom peri-
      Dizajn                               odu 2020. na cestama je stradalo 47 oso-
      Mensur Muzurović         I dalje donosimo brojne testove automo-
                       bila, nastavljamo saradnju sa njemačkim  ba, što je smanjenje od 38,3% u odnosu na
      Lektor              ADAC-om i prenosimo njihov test au- 2019. BIHAMK kao društveno odgovorno
      Amila Selimović          tosjedalica. Tu su i aktuelnosti iz cesto- udruženje motorizovanih građana i dalje
                       gradnje, informacije o članstvu i pogod- čini sve kako bi svom članstvu i zajednici
      Adresa redakcije         nostima koje pruža Bosanskohercego- doprinio u cestovnoj sigurnosti i asisten-
      Skenderija 23, 71000 Sarajevo,  vački auto-moto klub. Saradnici Ahmed  ciji, bez obzira na sve izazove oko nas.
      Bosna i Hercegovina        Burić i Tim Clancy nas vode u vremena  Dobri stari George Orwell je rekao: „Sva-
      tel:+387 33 212 770        Idola i Jure Stublića i pozivaju da u na- ka generacija misli za sebe da je pamet-
      fax:+387 33 213 668        šoj zemlji posjetimo ono što je i UNESCO  nija od one prije i mudrija od one koja
      e-mail: bihamkauto@bihamk.ba   označio kao svjetsku baštinu. Kad nas je  je poslije“, što nam govori da i digitalno
      www-bihamk.ba           ta nesretna Korona primorala da što ma- doba ima svoj tok, svoje ljude, svoju ge-
                       nje putujemo, uz zabrane za inostranstvo,  neraciju. Nama ostaje da i dalje čitamo
      Revija BIHAMK AUTO je       evo šanse da vidimo i upoznamo bolje  knjige, novine, profesionalne portale, da
                       našu Bosnu i Hercegovinu, sva ta skrivena  učimo od majstora kakav je bio Eric Ar-
      besplatna povlastica svih                     thur Blair. On je nas pročitao, a mi njega i
                       i mistična mjesta o kojima često pišemo
      članova BIHAMK-a         i na našim društvenim mrežama. Dono- dalje trebamo čitati.
                                             BIHAMK AUTO 06/2020 3
   1   2   3   4   5   6   7   8