Page 7 - BIHAMK_auto-82
P. 7

kratkim odgovorom na sms poruku. kom”, istakao je Zlatan Velić, rukovo-
                          “BIHAMK je trenutno najveći partner sa  dilac Sektora za članstvo i marketing
                          kojim smo započeli saradnju, a BIHAMK  BIHAMK-a.
                          se svakako ističe i kao jedini partner u  Korištenje usluge SMS plaćanje je ve-
                          oblasti mobilnosti, koji svojim člano- oma jednostavno. Ovaj vid produže-
                          vima garantira mobilnost tokom puto- nja predstavlja potpuno siguran način
                          vanja. Radujemo se što je BIHAMK kao  plaćanja kroz vaš paket BH Telecom
                          kompanija prepoznala značaj SMS pla- operatera. To znači da, ukoliko se odlu-
                          ćanja, te uvidjela prednost za sve svoje  čite na produženje, odgovorom na SMS
                          klijente, kod najvažnije stavke olakša- poruku koju dobijete od nas, članarinu
                          vanja plaćanja usluge uz dodatni bene- ćete platiti po NIŽOJ cijeni, uz rate, i
                          fit, popust i rate. Zbog svega navedenog  sebi osigurati sve poznate benefite BI-
                          sretni smo što sa BIHAMK-om možemo  HAMK članarine.
                          dodatno pojednostaviti produženje  SMS plaćanje je vrlo jednostavno: po-
                          članstva”, izjavio je Dino Hajrić, direk- trebno je samo pratiti upute koje dobi-
                          tor kompanije MISIJA, te dodao: jete u poruci, te u jednostavna dva po-
                          “SMS plaćanje je vrlo jednostavno, po- teza produžite članstvo.
                          trebno je samo pratiti korake koje vam  BIHAMK garantira zaštitu ličnih poda-
                          dostavimo unutar SMS poruke.”  taka, te se svi kontakt podaci koriste
                          “Izuzetno smo sretni i ponosni partner- isključivo u svrhu obnove članstva i in-
                          stvom sa inovativnom kompanijom ka- formisanja o članskim pogodnostima.
                          kva je MISIJA, koja nam omogućava da
         Uz kompanije BIHAMK i MISIJU to mo- svojim članovima ponudimo dodatnu
         žete.              uštedu vremena prilikom produženja
         BIHAMK je u saradnji sa kompanijom  članarine, što je nastavak naših težnji
         MISIJA za sve članove, koji su ujedno i  i strateškog opredjeljenja ka okretanju
         korisnici BH TELECOM mobilne pretpla- novim tehnologijama i kanalima komu-
         te, omogućio nižu cijenu članarine, uz  nikacije. Usluga SMS plaćanje klijenti-
         opciju plaćanja članarine do čak 8 rata. ma omogućava pozitivno korisničko
         Članovi BIHAMK-a produženje članari- iskustvo – brže, lakše, jednostavnije
         ne mogu uraditi samo jednim klikom i  plaćanje članarine samo jednim kli-


                                          da se neko šali sa mnom. Prvi put mi se
                                          desilo da osvojim nagradu preko druš-
                                          tvene mreže Facebook. Odlučio sam da i
                                          ja obradujem svoju suprugu za godišnji-
                                          cu, te je i ona bila oduševljena sa novim
                                          naočalama. Prezadovoljan sam sa BI-
                                          HAMK-om i bit ću vaš član još dugo go-
                                          dina, jer znam da s vama imam sigurnost
                                          gdje god se nalazim”.
                                          Naša draga članica Aida nam se posebno
                                          zahvalila i putem društvene mreže Fa-
                                          cebook: “Hvala zaista od srca... Do sada
                                          nisam imala sreću u nagradnim igrama...
                                          Veliko iznenađenje za mene. Hvala puno
                                          još jednom”.
                                          Pozivamo vas da pratite web stranicu i fb
                                          page BIHAMK-a kako biste uvijek bili u
         Amira Mirvić     Edin Topčić     Salema Husić      toku sa novostima koje vam spremamo.
         smo i pet članova vaučerima u iznosu od  sam prijatno iznenađen kada sam dobio  KONTAKT:
         po 200 KM. Jedan od dobitnika ove vri- malu autosjedalicu na korištenje potpu-
                                           Optika Stari Grad, Despićeva 6
         jedne nagrade je naš član Edin koji nije  no besplatno, Naglašavam da sam istu  +387 33 222-398
         krio oduševljenje kako nagradom, tako i  dobio iako nisam član ni godinu dana.
                                           Optika Super Konzum Ložionička 16
         pogodnostima BIHAMK članstva:  Nedugo nakon što sam u poslovnici Novi  +387 33 653 300
         “Član sam od prošle godine. Prije pu- grad preuzeo autosjedalicu, dobio sam
                                           Optika Grand Centar Ilidža,
         tovanja u Španiju, odabrao sam PLUS  poziv gdje mi je rečeno da sam sretni  Butmirska cesta 14
         članstvo.Hvala Bogu, asistencija mi nije  dobitnik vaučera u vrijednosti od 200
                                           +387 33 637 610
         trebala tokom putovanja. Međutim, bio  KM. Iskreno da vam kažem, mislio sam
                                                BIHAMK AUTO 06/2020 7 7
                                                 BIHAMK AUTO 2/2020
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12