Page 8 - BIHAMK_auto-82
P. 8

BIHAMK SEKTOR ZA INFORMISANJE I DOKUMENTACIJU (SID)

      Kak
      Kako je COVID-19 uticao o je COVID-19 uticao       na
       na saobraćajne nezgode saobraćajne nezgode
      Zbog restriktivnih mjera i zabrana kreta- značajnog smanjenja ukupnog broja sao- nim učešćem od oko 55,7%, a zatim slijede
      nja koje su zbog pandemije koronavirusa  braćajnih nezgoda, broja poginulih kao i  Zeničko-dobojski kanton (14%) , te Tuzlan-
      COVID 19 uvedene u BiH, kao i zatvaranja  teže i lakše povrijeđenih lica u odnosu na  ski kanton (13%). U odnosu na isti period
      međudržavnih granica širom Evrope, došlo  isti period 2019. godine. Prikupljeni podaci  2019. vidljivo je smanjenje broja saobraćaj-
      je do značajanog smanjenja saobraćaja na  pokazuju da se na području BiH u navede- nih nezgoda u svim kantonima.
      cestama u Bosni i Hercegovini. U skladu  nom periodu dnevno događalo u prosjeku  U saobraćajnim nezgodama na po-
      sa prikupljenim statističkim podacima od  nešto manje od 58 saobraćajnih nezgoda. dručju Federacije BiH u periodu 01.03-
      nadležnih institucija, na bosanskohercego- Na području Federacije BiH u periodu 01.  30.04.2020 godine život je izgubilo 21
      vačkim putevima u mjesecu martu i aprilu  03 – 30. 04. 2020. registrovano je 2.444  lice, što je za 2 lica, odnosno 9,6% manje
      2020. godine, dogodilo se ukupno 3.531  saobraćajnih nezgoda, što u odnosu na isti  u odnosu na isti period prošle godine. 92
      saobraćajna nezgoda, što je u odnosu na  period protekle godine predstavlja sma- lica je teže povrijeđeno, što predstavlja
      isti period 2019. godine smanjenje od 1.831  njenje od 33,4%. Najveći broj saobraćajnih  smanjenje od 20,7% u odnosu na isti peri-
      saobraćajnih nezgoda ili 33,4%.  nezgoda na području Federacije BiH tokom  od 2019. godine, dok je 573 lica pretrpjelo
      U navedenom periodu na bh. cestama ži- marta i aprila 2020. godine dogodio se na  lakše tjelesne povrede, te je i taj broj sma-
      vot je izgubilo 29 lica, dok je u istom peri- području Kantona Sarajevo, sa procentual- njen za 148 lica ili 20,6%.
      odu u mjesecu martu i aprilu 2019. smrtno
                            8.83$1 %52- 61 8       %52- 7(å(  %52- /$.ã(
      stradalo 47 lica, što je manje za 38,3%. U  3(5,2'8 2'      %52- 32*,18/,+  3295,-(ĉ(1,+ 2=/  3295,-(ĉ(1,+
                                    /,&$ 262%$
      istom periodu 2020. godine 140 lica zado- 32'58þ-( '2         /,&$ 262%$  2=/ /,&$ 262%$
      bilo je teže tjelesne povrede, dok je 2019.
      godine 231 lice teže povrijeđeno, što pred-
      stavlja smanjenje od 91 lice ili 40%. Broj  )('(5$&,-$
                         %,+
      lakše povrijeđenih lica je smanjen za 303 ili
                        5(38%/,.$
      26,7% u odnosu na isti dvojemjesečni peri-
                        6536.$
      od 2019. godine.
                        ',675,.7
      Na osnovu navedenih činjenica, zaključu- %5þ.2
      jemo da je periodu od 01.03.-30.04.2020.
                        8.8312
      godine, tokom proglašenja stanja nesreće
      prouzrokovane korona virusom, došlo do  Tabelarni prikaz ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u BiH i Distriktu Brčko za period 01.03.-
                       30.04.2019. u odnosu na isti period 2020. godine
      8   BIHAMK AUTO 06/2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13