Page 9 - BIHAMK_auto-82
P. 9

Grafi čki prikaz ukupnog broja poginulih lica u saobraćajnim  Uporedni prikaz broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u Bosni i
      nezgodama po entitetima u periodu 01.03-30.04.2020. godine Hercegovini za period 01.03 – 30.04. 2019. i 2020. godine


               8.83$1 %52- 61   %52- 32*,18/,+ %52- 7(å( 3295,-(ĉ(1,+  %52- /$.ã( 3295,-(ĉ(1,+
              8 3(5,2'8 2'      /,&$ 262%$    2=/ /,&$ 262%$    2=/ 262%$ /,&$
        32'58þ-(     '2
              0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO 0DUW DSULO

       .DQWRQ 6DUDMHYR
         6%.
         %3.
       3RVDYVNL NDQWRQ
         =+.
         +1.
         86.
       7X]ODQVNL NDQWRQ
         ='.
        .DQWRQ
       )('(5$&,-$ %L+

      Posljedice saobraćajnih nezgoda po kantonima u FBiH za period 01. 03. – 30. 04. 2019. u odnosu na isti period 2020. godine.
      Broj stradalih lica je znatno je povećan u  na cestama širom Evrope i svijeta. Prve  kretanja i smanjenju saobraćaja došlo
      Kantonu 10 gdje je 5 lica smrtno stradalo.  parcijalne informacije međutim pokazuju  do povećanja broja saobraćajnih nezgo-
      Zatim slijedi Zeničko-dobojski kanton gdje  oprečne podatke kad je u pitanju broj  da sa smrtnim ishodom na cestama, koji
      je smrtno stradalo 5 lica.    saobraćajnih nezgoda i njihovih fatalnih  je svoj vrhunac dostigao u martu.
      Posmatrajući navedene podatke jasno je  posljedica. Prema podacima Evropske  U saveznoj državi Viktoriji (Australija)
      da je broj saobraćajnih nezgoda i njihovih  komisije za sigurnost saobraćaja (ETSC) u  uprkos smanjenom obimu saobraćaja i
      posljedica značajno manji u periodu mart –  Evropi je zabilježeno neviđeno smanjenje  primjeni mjera ograničenog kretanja broj
      april 2020. godine u odnosu na isti period  saobraćaja nakon stupanja na snagu  poginulih na cestama ostao je isti.
      prošle 2019. godine. Međutim, ukoliko uz- ograničenja kretanja prouzrokovana U međuvremenu, u Italiji su stroga ogra-
      memo u obzir obim i frekvenciju cestovnog  proglašenjem pandemije COVID-19. U  ničenja kretanja rezultirala padom smrt-
      saobraćaja ove u odnosu na prošlu godi- nekim zemljama je saobraćaj smanjen  nih slučajeva u saobraćajnim nezgodama
      nu, koji je prema našim procjenama zbog  i do 85%. Određeni podaci međutim  od 70%. Slično je u Francuskoj i Španiji
      restriktivnih mjera ograničenja kretanja  ukazuju da stopa smrtnosti na cestama  gdje su brojevi stradalih lica na cestama
      u cijeloj zemlji bio manji za više od 80%,  nije opala u istom obimu, dok se na nekim  smanjeni za oko 40%, odnosno 47%.
      možemo sa sigurnošću tvrditi da je broj  lokalitetima čak i povećala. Iako će se  ETSC-European Transport Safety Counsil
      saobraćajih nezgoda, kao i broj poginulih  potpunije analize tek raditi u narednom  (Europska komisija za sigurnost saobra-
      i povrijeđenih lica u odnosu na PGDS zna- periodu, preliminarni rezultati pokazuju  ćaja) navodi kako raste zabrinutost da
      čajno veći.           da ima razloga za zabrinutost.  nesavjesni vozači iskorištavaju prazne
                       Trenutno dostupni podaci pokazuju da  ceste za prebrzu vožnju u Belgiji, Danskoj,
      Uticaj ograničenja kretanja na  se broj saobraćajnih nezgoda u Holandiji  Francuskoj i Velikoj Britaniji. Službeni po-
      promet u drugim državama     smanjio za 50% nakon uvođenja ograni- daci Danske pokazuju povećanje brzine
                       čenja kretanja, dok podaci o težini nezgo- od 10%, a slične informacije dolaze iz po-
      Pandemija COVID-19 dovela je do  da i šteti nisu dostupni.   licijskih izvještaja iz nekih dijelova SAD-a
      značajnijeg smanjenja obima saobraćaja  U Irskoj je uprkos primjeni ograničenja  i Australije.

                                             BIHAMK AUTO 06/2020 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14