Page 16 - BHSportLife Magazin No.18
P. 16

Povijest planinarstva
     u Bosni i Hercegovini


     Organizovano planinarstvo u Bosni i Hercegovini  Bosni i Hercegovini.
     javlja se nakon dolaska Austro-Ugarske monarhi- Na Osnivačkoj Skupštini je izabran i prvi
     je u Bosnu i Hercegovinu. Obilazeći Bosnu i Her- Predsjednik, Lothar von Berks, plemeniti vitez
     cegovinu, naučni i ostali radnici uočili su da pored  Malteškog reda.
     privrednih postoje i resursi za razvoj turizma. PS BiH baštini svjetle trenutke svih oblika plani-
     Planinarski savez Bosne i Hercegovine je osnovan  narskog organiziranja od daleke 1892. godine. U
     21. septembra 1892. godine na Osnivačkoj Skup- 2012. godini obilježio 120 obljetnicu organizira-
     štini ”Bosnich Herzegovinisher touristen verein in  nog planinarstva u Bosni i Hercegovini, te u tom
     Sarajevo ” (Bosanskohercegovački turistički klub)  duhu organizirao niz sportskih, edukativnih i
     u kancelariji Civilnog poglavara Zemlje, Barona  međunarodnih aktivnosti. „
     Brune Kutschere u prisustvu visokih Vladinih  Izvor: www.psbih.ba
     činovnika.
     Vladin savjetnik Vitez Lothar von Berks pročitao je
     po Zemaljskoj vladi odobrena pravila i taj dan se
     smatra početkom organizovanog planinarstva u      I I
         B
         B

        &
         B
         O
         O
         B
         O
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
          R
          R
          A
          R
          R
           D
           D
          R
           D
         O
         O
         O
         O
          A
          A
          A
          A
          A
       K
       I
       K
       K
       I
       I
       I
       I
       I
     6
       S
     16  SKI & BOARDD
     1
       S
       K
       K
       K
       K
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
        &
       I
       I
       I
       I
       I

        &
       I
       I
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21