Page 18 - BHSportLife Magazin No.18
P. 18

Planinarsko sportsko skijaško društvo

     Javorov Do


     Na lokaciji izletišta Javorov Do na Bje- šal - kružni tok) pored pećine Klo- - obnovljena je i stara staza od Bijelih
     lašnici djeluje i PSSD Javorov Do koje  kočevica do izletišta Javorov Do Voda, Bijele Lijeske, izvor (zahvat)
     je osnovano 2013. godine. Za relativ- - treća staza kreće iz Javorovog dola  za Bjelašnicu obroncima Hojte pre-
     no kratak period postojanja PSSD je  preko Banj potoka i dalje se veže  ma Baricama na Treskavici.
     uspjelo da izgradi puno sadržaja koji  na stazu planinarskog doma Bijele  U okolini samog izletišta izgradje-
     su doprinjeli razvoju skijaškog turiz- Vode, Crni Vrh. Kuća Spasa, Štinji Do ne su manje staze koje su uredjene i
     ma na Bjelašnici i neposrednoj blizini          sa tablama za školu u prirodi od kojih
     samog izletišta. Ukupno je izgrađe-            navodimo samo neke: Medina staza,
     no preko 20 km novih staza za hiking i           Prečka staza, šumska staza do spo-
     planinarenje.                        menika – tenka na Proskoku.
     Neke od dužih staza su:                    PSSD je učestvovao i u izgrad-
     - prva staza od parking ski-                 nji sadržaja na samom izletištu,
     jališta do vrha Bjelašnice                  krčenju šiblja i korova, renovi-
     (tzv. MASON staza) koja cije-                 ranju kamenih rovova, izgrad-
     lim svojim putem vodi kroz                  nji nastrešnica stolova i klupa.
     šumu, a u blizini je skijaških                Pored toga društvo je učestvo-
     staza.                            valo u izgradnji sportskih sadrža-
     - druga staza je izgrađena od ski-             ja na izletištu od kojih nabrajamo
     jaškog centra Bjelašnica (hotel Mar-           samo neke:
      I
     18  SKI & BOARD
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23