Page 17 - BHSportLife Magazin No.18
P. 17

Selo Strica-Zaruđe

     Selo Strica-Zaruđe nalazi se 5km od  tmane Baba Luca, Gajina kuća, Ljubi- meda, tjestenine, sokova, a sve je do-
     planinskog grada Vareša na nadmor- ca Franjić, Biljana Franjić, Ribnjak Sire- maće i ekološki proizvedeno.
     skoj visini od 1100 m/nv u kojem živi  na, vikendica Željko Franjić, vikendica  Možemo reći da je Strica jedno turi-
     oko 100 stanovnika.     Branko Zloušić, itd.     stičko selo koje nudi zabavu za djecu i
     Stanovnici se najčešće bave privatnim  Aktivni turizam je perspektiva ovog  odrasle, a u toku ljetne sezone izletište
     obrtom kao što je poljoprivreda, pro- kraja, a u ponudi su odlične biciklistič- "Wigwam" nudi posjetiocima jahanje
     izvodnja i prerada mesa, proizvod- ke staze kao i staze za šetnju koje su  konja za sve uzraste.
     nja sira, proizvodnja tjestenine ali isto  označene, tj. markirane uz cijeli put  U svakom slučaju Strice i čitav vareški
     tako i ugostiteljskim objektima kao što  koje vode u planine i prirodu, ali i u  kraj su jedna prelijepa turistička desti-
     su restoran "Ribnjak Sirena" , izletište  okolna sela.  nacija, a susretljivi domaćini, prelijepa
     "Wigwam", skijalište "Lijepa Voda", itd. Samom stazom prolazi se pored svih  priroda i odlična gastro ponuda su za-
     Također ne možemo zanemariti apar- izletišta i restorana. Nudi se domaća  log dobre budućnosti ovog kraja. „
     tmane i vikendice koje su na iznajmlji- kvalitetna hrana u restoranu "Ribnjak
     vanje svakome ko voli lijepu prirodu i  Sirena" kao i na izletištu "Wigwam", a  Tekst by Dario Franjić
     odmor za oči i dušu, a izdvajamo apar- u ponudi je i prodaja mesa, sira, jaja,  Photo by Darko Udovčić
                                       www.fotovideoinfo.com


                                             I
                                        SKI & BOARD  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22