Page 8 - BHSportLife Magazin No.18
P. 8

Kako se pripremiti za zdravo


     Ishrana, trening, stres, odmor...
     Bazične napomene       vosti. Ipak, mora se naglasiti, ovdje se
     za sportistu amatera     ne radi o ketogenoj dijeti s obzirom da
                   potpuno ukidanje ugljičnih hidrata ima
     Savjeti za sportistu amatera, koji teži  dugoročno loš efekt na metabolizam.
     da postane malo bolji trkač, bicikli- U ovom slučaju govorimo o unosu do
     sta ili čak triatlonac, se vrte oko osno- 1g ugljikohidrata po kilogramu tjelesne
     va pravilne prehrane i treninga. Ali ima  težine (oko 80 g/dan) što je sasvim do-
     tu još toga.         voljno za adekvatno sagorijevanje ma-
     Regularni fitness entuzijasti ne vježba- snih kiselina. Kod ovakvog tipa ishrane
     ju da bi se takmičili, tako da nije neop- također je veoma važan unos proteina.
     hodno posjedovanje naprednog znanja  On je po nekim normama ekstreman
     o strukturi treninga i ishrane. Ipak, veći- jer se radi o unosu do 1,5g proteina po
     na njih želi da izgleda bolje ali i da po- kg tjelesne težine na dan. Ipak, nave-
     stigne bolje rezultate gurajući svoje ti- dene vrijednosti su preporučljive s ob-
     jelo do maksimuma.      zirom da govorimo o veoma aktivnim
     Male intervencije o kojima ćemo go- ljudima sa ambicijama za postizanje  na se uglavnom ne mijenja a unos ma-
     voriti mogu podići kapacitete sportiste  nadprosječnih rezultata.
     amatera na viši nivo u smislu popravke  Kod rekreativaca, ali i kod ozbiljnijih  sti je proporcionalno smanjen jer želi-
     personalnih rezultata, zdravlja , fizičkog  sportista amatera, preporučuje se ae- mo da budemo u kalorijskom balansu.
                                  Objed sa ugljičnim hidratima tempira-
     izgleda i samopouzdanja.   robne aktivnosti činiti na prazan sto-
     Dakle, potrebno je obratiti pažnju na  mak, upravo zbog mobilizacije masnih  mo nekoliko sati prije aktivnosti ili sat-
     slijedeće:          depoa za potrebe namicanja energije.  dva nakon iste te na taj način brzo na-
                                  doknađujemo utrošeni mišićni glikogen
     Vaša dijeta treba      To se veoma povoljno odražava na tje- uz promociju mišićnog rasta (narav-
     odgovarati sportskoj     lesnu strukturu u smislu procentual- no ako je aktivnost bila dovoljno inten-
                   nog smanjenja potkožnog i utrobnog
     aktivnosti          masnog tkiva. Iz tog razloga je aerob- zivna).
                                  Najbolji izvor proteina su životinjski
     Nije svejedno da li se bavite sportovima  ne aktivnosti poželjno činiti u jutarnjim  proizvodi, poželjno kontroliranog po-
     u kojima je važna izdržljivost, snaga ili  satima prije objeda i prvi objed imati u  rijekla (naravno, želimo izbjeći indu-
     brzina. Kao sportista amater morate se  kasnim jutarnjim ili popodnevnim sa- strijsku proizvodnju mesa i jaja) koji su
     držati prilično striktnog plana ishrane  tima. Odlaganje jutarnjeg objeda pro- ujedno izvrstan izvor zdravih masnoća.
     za pravilno održavanje tijela.  dužava noćni post na više od 12 sati  Da, ne trebamo se plašiti zasićenih ma-
     Na primjer, ako se bavite aktivnostima  (poželjno do 16 sati) što se zbog gore  sti jer postoji sve više studija koje govo-
     u kojima je važna izdržljivost, poželj- navedenih promjena u oksidativnom  re u prilog da su one čak veoma dobre
     no je da metabolizam prilagodite isko- metabolizmu veoma povoljno odraža- za ljudsko zdravlje. Što se tiče ugljičnih
     rištavanju masti kao izvoru energije. U  va na zdravlje.   hidrata, najbolji izvor su skrobom boga-
     tome će vam pomoći dijeta koja je bazi- Ako se sa druge strane bavite eksploziv- ti podzemni izdanci biljaka, poput slat-
     rana na mastima i proteinima, po mo- nim aktivnostima poput onih koje za- kog krompira, krompira, mrkve i slično.
     gućnosti animalnim, jer su sve biljne  htijevaju veliku snagu ili brzinu (tego- Ne treba bježati niti od cjelovitih žitari-
     masnoće, tačnije ulja, osim maslinovog,  vi, sprintovi i slično) , morati ćete fokus  ca koje ako su pripremljene na odgova-
     veoma štetne za ljudsko zdravlje. Akti- prebaciti na ugljične hidrate koji su sa- rajući način (fermentacija tijesta/kiselo
     viranjem puteva metabolizma kojima  vršen izvor brze energije. U tom sluča- tijesto) nemaju štetan učinak na zdrav-
     se sagorijevaju masti dobivamo goto- ju unos kompleksnih ugljičnih hidrata  lje. Naravno, povrće je preporučljivo kao
     vo neograničen izvor energije što je od  (skrob) može biti i tri puta veći, 3-4 g po  izvor ugljičnih hidrata i fitonutrijenata
     posebnog značaja kod sportova izdržlji- kilogramu tjelesne težine. Unos protei- kao i voće sa kojim zbog sadržaja fruk-
     I
     8  SKI & BOARD
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13