Page 9 - BHSportLife Magazin No.18
P. 9

bavljenje sportom
                   ba od kardio treninga. Radite dva puta
                   sedmično.
                   Dizanje tegova (ili druga forma trenin-
                   ga sa otporom: Elastične trake/opruge;
                   gim sprave) su namijenjene mišićnoj iz- -
                   držljivosti, snazi, brzini kao i gustoći ko- -
                   stiju. U ovu vrstu treninga spada i tre-
                   niranje sa vlastitom težinom iako kod
                   utreniranijih amatera sama tjelesna te- Dinamičko istezanje je različito u tome
                   žina nije dovoljan stimulus za promociju  što se istezanje mišića i zglobova deša-
                   mišićne hipertrofije.    va kroz kontrolirane pokrete što poveća-
                   Pet je fundamentalnih vježbi sa tegovi- va prokrvljenost na nivou cijelog tijela
                   ma na šipki (barbell) koje bi svako mo- uz blago kondicioniranje srca.
                   rao uključiti u svoju trening rutinu. Mr- Primjeri su pokreti poput šutiranja u
                   tvo dizanje (dead lift), čučanj (squats),  prazno, stupanja sa visoko podignutim
    toze treba biti oprezan (ograničiti količi- benč presa (bench press), povlačenje  koljenima, hodanje u čučnju, i slično.
                                  I još dvije stvari, jednako važne za efek-
    nu na jednu do dvije voćke dnevno).  (rows) i vojna presa (military press). Po-
                   željno je svaku od ovih vježbi raditi po  te prethodnih intervencija:
    Trening            tri serije od 10 repeticija i tako bar četiri  Eliminacija stresa
                   puta sedmično. Trajanje takvog treninga
    Bespotrebno je reći da kao sportista  je oko 30 minuta. I naravno, notirati na- Stres je loš za trening i zdravlje uopšte.
    amater morate biti u veoma dobroj for- predovanje tako što će se voditi zabilješ- Ne govorimo o kratkotrajnom stresu
    mi ako želite više od prosto gledanja  ka o težinama (koje je potrebno na mje- koji može biti i veoma intenzivan poput
    drugih kako trče, bave se biciklizmom,  sečnoj osnovi uvijek lagano uvečavati,  samog treninga ili izlaganja hladnoći
    skijanjem i slično. Dizanje tegova i kar- ukoliko želimo mišićni rast).   (hladni tuševi), vrućini (sauna) i slično.
    dio su od vitalnog značaja za postizanje  Ukratko, četiri puta sedmično trening sa  Ovakva vrsta stresa je dobra za zdravlje i
    fizičkih kapaciteta potrebnih za sigurno  tegovima (ili drugom vrstom otpora) a  dugovječnost.
    treniranje i, što da ne, takmičenje.  u dane između toga, dva puta sedmič- Govorimo u dugotrajnom stresu, čak i
    U skladu sa tim potrebno je napraviti  no, kardio u formi interval treninga. manjeg intenziteta, koji nema razrješe-
    80/20 miks između ta dva tipa treninga.  Istezanje i zagijavanje je veoma važno  nje, poput nezadovoljstva poslom i/ili
    Za kardio, poželjno je raditi interval tre- za profesionalne sportiste ali i za ozbilj- životnim ambijentom. Veoma je važno
    ning jer isti, kroz intervale anaerobnog  ne rekreativce. Iz tog razloga je potreb- upoznati uzroke takvog stresa i pokušati
    metabolizma, značajno popravlja ae- no stvoriti naviku da se isti uključe prije  ih eliminirati ili bar izbjeći.
    robni kapacitet (VOmax). I na taj način  treninga i čak, kratko, nakon treninga.
    mjerljivo popravlja rezultate izdržljivosti  Postoje dvije vrste istezanja:  Važnost odmora
    (trčanje na većim distancama) u odnosu  Statičko istezanje se najčešće upražnja- Odmor je vrijeme kada se vaše tijelo i
    na one koji su znatno duže trenirali la- va jer se izvodi stojeći u mjestu, održa- um regenerira. Svi treninzi i svi unese-
    ganijim tempom bez intervala. vanjem istegnutosti određenog mišića  ni nutrijenti nemaju nikakav značaj ako
    Na primjer, lagano trčite (džogirajte)  ili grupe mišića. Namjena ovog jedno- vaše tijelo nema dovoljno vremena na
    5 minuta i onda sprintajte 100 m. Po- stavnog metoda istezanja je poveća- raspolaganju za reparaciju. Vaš cilj tre-
    tom mijenjajte interval laganog trčanja  nje ranga kretnji u određenom zglobu,  ba da bude osam sati sna svaku večer
    u trajanju od 2 minuta i sprinta na 100  istezanje mišića, smanjenje lokalne na- ukoliko želite da postignete značajne
    m, šest do osam puta. Za ovo vam treba  petosti i povećavanje lokalne prokrv- rezultate. „
    oko 20 minuta. I to je sve što vam tre- ljenosti.            Prof dr Dragan Totić

                                              I
                                        SKI & BOARD 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14